Fitch revises Vietnam outlook upwards to positive

Fitch điều chỉnh triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên tích cực

By in Kinh tế share share share share share share share share share share share share share share share share share share

Workers arrange steel structure in Hanoi, Vietnam. Photo by Reuters/Kham

Dịch đoạn này

Công nhân bố trí kết cấu thép tại Hà Nội, Việt Nam. Ảnh của Reuters / Kham

[Đóng lại]

Global credit rating agency Fitch said Vietnam will remain one of the fastest growing economies in the Asia-Pacific region.

Dịch đoạn này

Tổ chức đánh giá tín dụng quốc tế Fitch cho biết Việt Nam sẽ vẫn là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

[Đóng lại]

The firm announced the revision of Vietnam’s outlook to Positive from stable on Thursday, affirming that the country will keep its ‘BB’ sovereign credit rating. 

Dịch đoạn này

Tổ chức này đã công bố việc nâng cấp triển vọng tín nhiệm của Việt Nam thành Tích cực từ Ổn định vào thứ năm và khẳng định rằng nước này sẽ duy trì mức xếp hạng “BB”.

[Đóng lại]

The agency said the upgrade reflects an improving track record of economic management, which is evident in persistent current account surpluses, falling government debt levels, high economic growth rates and stable inflation. These form Vietnam’s buffers to external shocks, the agency said.

Dịch đoạn này

Cơ quan này cho biết việc nâng cấp trên thực hiện qua quá trình theo dõi việc cải thiện về quản lý kinh tế, điều này thể hiện rõ ở thặng dư tài khoản vãng lai, mức nợ chính phủ giảm, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và lạm phát ổn định.

[Đóng lại]

The authorities’ continued commitment to containing debt levels led to a decline in general government debt to 50.5 percent of GDP in 2018 from a peak of 53 percent in 2016. This ratio is expected to decline further to around 46 percent by 2020, Fitch said.

Dịch đoạn này

Chính phủ tiếp tục cam kết kiềm chế mức nợ dẫn đến giảm nợ của chính phủ xuống 50,5% GDP năm 2018 từ mức cao nhất là 53% vào năm 2016. Tỷ lệ này dự kiến sẽ giảm xuống còn khoảng 46% vào năm 2020, Fitch cho biết.

[Đóng lại]

Fitch also noted that Vietnam’s public debt has also been declining, to around 58 percent of GDP by end-2018 after being close to the ceiling of 65 percent at end-2016.

Dịch đoạn này

Fitch cũng lưu ý rằng nợ công của Việt Nam cũng đã giảm, xuống còn khoảng 58% GDP vào cuối năm 2018 sau khi gần mức trần 65% vào cuối năm 2016.

[Đóng lại]

The reduction has also been aided by stable receipts from privatization of state-owned enterprises (known in Vietnam as equitization), high nominal GDP growth and lower fiscal deficits.

Dịch đoạn này

Việc giảm này cũng được hỗ trợ bởi các khoản thu ổn định từ tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước (được biết đến ở Việt Nam là cổ phần hóa), tăng trưởng GDP danh nghĩa cao và thâm hụt tài khóa thấp hơn.

[Đóng lại]

The overall pace of equitization has slowed, but the process has nevertheless continued to advance, with 28 state-owned enterprises being equitized compared with 69 in 2017.

Dịch đoạn này

Tốc độ cổ phần hóa nói chung đã chậm lại, nhưng quá trình này vẫn tiếp tục tiến lên, với 28 doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa so với 69 trong năm 2017.

[Đóng lại]

According to Fitch, the Vietnamese government is maintaining its policy focus on macroeconomic stability. GDP growth improved to 7.1 percent in 2018 from 6.8 percent in 2017, while inflation remained stable at 3.5 percent, supported by strong foreign direct investment (FDI) into the manufacturing sector as well as expansion in the services and agriculture sectors.

Dịch đoạn này

Theo Fitch, chính phủ Việt Nam đang duy trì chính sách tập trung vào sự ổn định kinh tế vĩ mô. Tăng trưởng GDP cải thiện lên 7,1% trong năm 2018 từ 6,8% trong năm 2017, trong khi lạm phát vẫn ổn định ở mức 3,5%, được hỗ trợ bởi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mạnh mẽ vào lĩnh vực sản xuất cũng như mở rộng trong lĩnh vực dịch vụ và nông nghiệp.

[Đóng lại]

Fitch predicts that Vietnam’s growth will slow in 2019 to around 6.7 percent, as a result of slowing global growth and US-China trade tensions, which will weigh on regional trade flows and sentiment.

Dịch đoạn này

Fitch dự đoán rằng tăng trưởng của Việt Nam sẽ chậm lại trong năm 2019 xuống còn khoảng 6,7%, do tăng trưởng toàn cầu chậm lại và căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, sẽ ảnh hưởng đến dòng chảy và quan hệ thương mại khu vực.

[Đóng lại]

Vietnam would nevertheless remain among the fastest-growing economies in the Asia-Pacific and in the ‘BB’ rating category globally, the agency said.

Dịch đoạn này

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở châu Á-Thái Bình Dương và trong danh mục xếp hạng ‘BB’ trên toàn cầu, cơ quan này cho biết.

[Đóng lại]

Vietnam is expected to remain an attractive destination for foreign investors given its low-cost advantage. Further, there is evidence to suggest Vietnam will benefit from U.S.-China trade tensions, which will over time lead to production shifts from China to Vietnam.

Dịch đoạn này

Việt Nam dự kiến sẽ vẫn là một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài vì lợi thế chi phí thấp. Hơn nữa, có bằng chứng cho thấy Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ căng thẳng thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc, theo thời gian sẽ dẫn đến sự dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam.

[Đóng lại]

Last May, Fitch raised Vietnam’s long-term foreign-currency issuer default rating to ‘BB’ from ‘BB-‘, with a stable outlook.

Dịch đoạn này

Việt Nam dự kiến sẽ vẫn là một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài vì lợi thế chi phí thấp. Hơn nữa, có bằng chứng cho thấy Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ căng thẳng thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc, theo thời gian sẽ dẫn đến sự dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam.

[Đóng lại]

Fitch Ratings’ long-term credit ratings are assigned on an alphabetic scale from ‘AAA’ to ‘D’, which indicates a country’s relative ability to meet financial commitments, such as debt and interests, as well assess a fair price to charge debt contracts traded in the secondary market, such as treasury bonds.

Dịch đoạn này

Xếp hạng tín dụng dài hạn của Fitch Xếp hạng được chỉ định theo thang chữ cái từ ‘AAA’ đến ‘D’, cho thấy khả năng tương đối của một quốc gia để đáp ứng các cam kết tài chính, như nợ và lãi, cũng như định một mức giá hợp lý để tính các hợp đồng nợ giao dịch trên thị trường thứ cấp, chẳng hạn như trái phiếu kho bạc.

[Đóng lại]

A country losing its credit rating or being downgraded can have a major effect on its ability to borrow money from the markets.

Dịch đoạn này

Một quốc gia mất xếp hạng tín dụng hoặc bị hạ cấp có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng vay tiền từ thị trường.

[Đóng lại]

Fitch said Vietnam retains its ‘BB’ rating because its external liquidity ratio (foreign-exchange reserves relative to external debt service obligations due in the coming year) remains well above the current and historic medians for the ‘BB’ sovereign rating category.

Dịch đoạn này

Fitch cho biết Việt Nam vẫn duy trì xếp hạng ‘BB’, vì tỷ lệ dự trữ thanh khoản bên ngoài (dự trữ ngoại hối so với nghĩa vụ dịch vụ nợ nước ngoài trong năm tới) vẫn cao hơn mức trung bình hiện tại và lịch sử đối với hạng mục xếp hạng có chủ quyền của BB.

[Đóng lại]

However, structural weaknesses in the banking sector, especially regarding the fact that non-performing loans remain under-reported, weakening true asset quality, is a factor weighing down Vietnam’s rating, the agency said.

Dịch đoạn này

Tuy nhiên, những điểm yếu về cấu trúc trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là liên quan đến việc các khoản nợ xấu vẫn chưa được báo cáo, làm suy yếu chất lượng tài sản thực sự, là một yếu tố làm giảm tỷ lệ đánh giá của Việt Nam, cơ quan này cho biết.

[Đóng lại]

Recommended posts