Vietnam expresses grave concern over Indonesia destroying its fishing boats

Việt Nam bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Indonesia phá hủy tàu đánh cá

By in Thế giới share share share share share share share share share share share share share share share share share share

An Indonesian navy vessel passes Vietnamese fishing boats before they are sunk at Datuk island in West Kalimantan, May 2019. Photo by Reuters

Dịch đoạn này

Một tàu hải quân Indonesia vượt qua các tàu đánh cá của Việt Nam trước khi chúng bị đánh chìm tại đảo Datuk ở tỉnh Tây Kalimantan, tháng 5 năm 2019. Ảnh của Reuters

[Đóng lại]

Vietnam says an Indonesian plan to destroy Vietnamese fishing vessels goes against the spirit of bilateral ties and international convention.

Dịch đoạn này

Việt Nam cho biết kế hoạch tiêu diệt các tàu cá Việt Nam của Indonesia đi ngược lại tinh thần của các mối quan hệ song phương và công ước quốc tế.

[Đóng lại]

Indonesia last week announced plans to sink 51 vessels from Vietnam, Malaysia, the Philippines, Thailand and China at sea near Pontianak, West Kalimantan in two weeks. Over a dozen were scuttled on Saturday.

Dịch đoạn này

Tuần trước, Indonesia đã công bố kế hoạch đánh chìm 51 tàu từ Việt Nam, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Trung Quốc trên biển gần Pontianak, tỉnh Tây Kalimantan trong hai tuần. Hơn một chục tàu đã bị đánh chìm vào thứ bảy.

[Đóng lại]

Indonesian authorities say the vessels have fished illegally in its waters, and the sinking is a “necessary action” to warn neighboring countries that Indonesia is serious about fighting illegal fishing.

Dịch đoạn này

Chính quyền Indonesia cho biết các tàu đã đánh bắt trái phép trong vùng biển của họ và việc đánh chìm tàu là “hành động cần thiết” để cảnh báo các nước láng giềng rằng Indonesia nghiêm túc trong việc chống lại nạn đánh bắt cá bất hợp pháp.

[Đóng lại]

Yet Vietnam stresses that Indonesia’s actions have seriously violated its sovereignty and jurisdiction.

Dịch đoạn này

Tuy nhiên, Việt Nam nhấn mạnh rằng các hành động của Indonesia đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán của mình.

[Đóng lại]

Le Thi Thu Hang, the Ministry of Foreign Affairs spokeswoman, told the press on Thursday: “This is an action that is not suitable with Vietnam and Indonesia’s bilateral relationship, and goes against the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).”

Dịch đoạn này

Bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, nói trong buổi họp báo hôm thứ Năm: “Đây là một hành động không phù hợp với mối quan hệ song phương của Việt Nam và Indonesia, và đi ngược lại Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS ). “

[Đóng lại]

Vietnam has cordially communicated with Indonesia multiple times through different channels on the issue of sinking Vietnamese vessels, said Hang.

Dịch đoạn này

Việt Nam đã liên lạc thân mật với Indonesia nhiều lần thông qua các kênh khác nhau về vấn đề đánh chìm tàu Việt Nam, bà Hằng nói.

[Đóng lại]

Vietnam also asked Indonesia to act in accordance with international law, UNCLOS, and to treat Vietnamese vessels and fishermen humanely, as appropriate with the bilateral ties that Vietnam and Indonesia enjoy, and in keeping with ASEAN’s cooperative spirit.

Dịch đoạn này

Việt Nam cũng yêu cầu Indonesia hành động theo luật pháp quốc tế, UNCLOS, và đối xử nhân đạo với tàu và ngư dân Việt Nam, phù hợp với mối quan hệ song phương mà Việt Nam và Indonesia đã xây dựng, và phù hợp với tinh thần hợp tác ASEAN.

[Đóng lại]

“Vietnam would like to develop a friendly, cooperative, multifaceted relationship with Indonesia in the spirit of the two countries’ strategic partnership for the benefit of the people of both countries and the building of a united and strong ASEAN community, which contributes to peace, stability, cooperation and development in the region and the world,” Hang said.

Dịch đoạn này

“Việt Nam muốn phát triển mối quan hệ thân thiện, hợp tác, nhiều mặt với Indonesia trên tinh thần hợp tác chiến lược của hai nước vì lợi ích của người dân cả hai nước và xây dựng một cộng đồng ASEAN thống nhất và mạnh mẽ, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới “, bà Hằng nói.

[Đóng lại]

She said 17 Vietnamese vessels have been seized and 140 Vietnamese fishermen captured by Indonesia since the beginning of 2019.

Dịch đoạn này

Bà cho biết 17 tàu Việt Nam đã bị bắt và 140 ngư dân Việt Nam bị Indonesia bắt giữ kể từ đầu năm 2019.

[Đóng lại]

Last year, Indonesia destroyed 86 Vietnamese fishing boats for allegedly illegally catching fish in its waters.

Dịch đoạn này

Năm ngoái, Indonesia đã phá hủy 86 tàu đánh cá của Việt Nam vì cáo buộc đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển của họ.

[Đóng lại]

The tensions have risen this year as Indonesia arrested a group of Vietnamese fishermen fishing in Vietnamese waters, in an area where Vietnam and Indonesia are delimiting their exclusive economic zones (EEZs) on April 27.

Dịch đoạn này

Căng thẳng đã gia tăng trong năm nay khi Indonesia bắt giữ một nhóm ngư dân Việt Nam đánh bắt cá ở vùng biển Việt Nam, tại khu vực mà Việt Nam và Indonesia đang phân định vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) vào ngày 27 tháng Tư.

[Đóng lại]

A Vietnamese fishing boat with 14 fishermen on board was seized and towed away at high speed by Indonesian ship number 381, causing the Vietnamese boat to sink. 12 fishermen were taken into Indonesian waters, while two were rescued by a Vietnam Fisheries Resources Surveillance’s vessel. Vietnam has since demanded that Indonesia release the crew of the sunken vessel and duly compensate them.

Dịch đoạn này

Một tàu đánh cá Việt Nam với 14 ngư dân trên tàu đã bị bắt giữ và kéo đi với tốc độ cao bởi tàu số 380 của Indonesia, khiến tàu Việt Nam bị chìm. 12 ngư dân đã được đưa vào vùng biển Indonesia, trong khi hai người được tàu của Cơ quan giám sát tài nguyên thủy sản Việt Nam giải cứu. Việt Nam kể từ đó đã yêu cầu Indonesia thả thủy thủ đoàn tàu chìm và bồi thường hợp lý cho họ.

[Đóng lại]

 

Source: e.vnexpress.net

Dịch bởi: Trung’s Nguyễn

Recommended posts