Creative methods bring history to life

Những phương pháp sáng tạo mang lịch sử đến với cuộc sống

By in Giáo dục share share share share share share share share share share share share share share share share share share

“What would you do if you were a high court mandarin during the Nguyen Dynasty?”

Dịch đoạn này

“Bạn sẽ làm gì nếu bạn là một vị quan tòa án tối cao trong triều Nguyễn?”

[Đóng lại]

The hypothetical question was asked in the end-of-term history exam at Nguyen Tat Thanh Secondary School in Ha Noi. It made a strong impression not only on the students, but some teachers said they read the answers to gain more insight.

Dịch đoạn này

Các câu hỏi giả thuyết đã được hỏi trong kỳ thi lịch sử cuối cùng tại trường THCS Nguyễn Tất Thành tại Hà Nội. Nó đã gây ấn tượng mạnh mẽ không chỉ cho các học sinh, mà một số giáo viên cho biết rằng họ đọc các câu trả lời để hiểu rõ hơn.

[Đóng lại]

The exact test question read, “What measures would you take, if you were a high court mandarin, to avoid our country falling under French control?”

Dịch đoạn này

Các câu hỏi đọc kiểm tra chính xác, “Những biện pháp bạn sẽ thực hiện, nếu bạn là một vị quan tòa án tối cao, để tránh nước ta thuộc quyền kiểm soát của Pháp?”

[Đóng lại]

Le Thu, head of the school’s history department said, “Many young students were put off history as a subject at school, because they were afraid of the tests that asked for specific dates, statistics, mainstream comments and analysis.

Dịch đoạn này

Cô Lê Thu, trưởng bộ phận lịch sử của trường cho biết: “Nhiều học sinh trẻ đã lảng tránh môn lịch sử như là một môn học ở trường, vì chúng sợ các bài kiểm tra mà hỏi về những ngày cụ thể, thống kê, ý kiến chủ đạo và phân tích.

[Đóng lại]

“We tried to give space for an open-ended answer when we worked on the test questions.”

Dịch đoạn này

“Chúng tôi đã cố gắng cung cấp giới hạn cho một câu trả lời mở khi chúng tôi ra các câu hỏi kiểm tra.”

[Đóng lại]

Many parents and educators have complained that the teaching of history subject in schools has become quite boring over the years, and this attempt by the teachers at Nguyen Tat Thanh School has not only motivated its students and teachers, but when the news spread online, a number of people became interested and applauded the question.

Dịch đoạn này

Nhiều bậc phụ huynh và các nhà giáo dục đã phàn nàn rằng việc giảng dạy môn học lịch sử trong các trường học đã trở nên khá nhàm chán trong những năm qua, và nỗ lực này của giáo viên tại trường Nguyễn Tất Thành đã không chỉ thúc đẩy học sinh và giáo viên, mà khi tin tức lan truyền trên mạng, một số người trở nên quan tâm và hưởng ứng các câu hỏi.

[Đóng lại]

History teacher Thu said that it was only the final term question after more active learning in class throughout the semester, when students were divided into smaller groups for discussion and debate.

Dịch đoạn này

Cô Thu- giáo viên lịch sử nói rằng đó chỉ là câu hỏi thi cuối kỳ sau khi đã học tập tích cực hơn trong lớp suốt cả học kỳ, khi học sinh được chia thành các nhóm nhỏ để thảo luận và tranh luận.

[Đóng lại]

“I was quite impressed with the large amount of knowledge that our students have researched. There was a certain level of innocence in their answers, but the fact is they were very active and took the subject seriously,” she said.

Dịch đoạn này

“Tôi đã rất ấn tượng với số lượng lớn kiến thức mà học sinh của chúng tôi đã nghiên cứu. Có một mức độ nhất định của sự ngây thơ trong các câu trả lời của chúng, tuy nhiên thực tế là chúng đã rất tích cực và lấy chủ đề một cách nghiêm túc” cô nói.

[Đóng lại]

One of the students expressed their findings from history textbooks, but they also took the chance to reveal personal feeling on the issue: “Our troops were small, the weapons were weak, so we needed to find the opponents’ weak points to fight back. In 1896, when a large number of French troops were moved to China and only about 1,000 troops stayed back in Gia Dinh Citadel. If Gia Dinh Governor Nguyen Tri Phuong knew this and launched his attack, history might have been different.”

Dịch đoạn này

Một trong những sinh viên bày tỏ sự phát hiện từ sách giáo khoa lịch sử, nhưng chúng cũng đã có cơ hội để bộc lộ cảm xúc cá nhân về vấn đề này: “Binh lính của chúng ta còn nhỏ, các loại vũ khí yếu, vì vậy chúng ta cần phải tìm ra những điểm yếu của đối thủ để chiến đấu trở lại. Năm 1896, khi một số lượng lớn quân đội Pháp đã được chuyển đến Trung Quốc và chỉ có khoảng 1.000 binh lính ở lại trong Kinh thành Gia Định. Nếu đô đốc Nguyễn Tri Phương biết điều này và tung ra cuộc tấn công của mình, lịch sử có thể đã khác. “

[Đóng lại]

Phuong was the governor of Gia Dinh, the neighbouring district of Sai Gon and together with Sai Gon established what is known as Ho Chi Minh City today. He was a symbol of Vietnamese patriotism and many generations hold a great amount of respect for him. Many avenues and schools have been named after him, a staunch righteous scholar and army commander who took his life to protect his honour.

Dịch đoạn này

Nguyễn Tri Phương là thống đốc của Gia Định, các huyện lân cận của Sài Gòn và cùng với Sài Gòn thành lập thành phố Hồ Chí Minh được biết đến như ngày hôm nay. Ông là một biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước Việt và nhiều thế hệ dành một sự tôn trọng sâu sắc đối với ông. Nhiều con đường và trường học đã được đặt theo tên ông, một học giả chân chính và chỉ huy quân đội trung thành đã lấy cuộc sống của mình để bảo vệ danh dự.

[Đóng lại]

The fact is that the French occupied Gia Dinh Citadel, later taking over six provinces in the south, and imposing their rule on the country for more than 80 years.

Dịch đoạn này

Thực tế là Pháp chiếm thành Gia Định, sau đó lấy hơn sáu tỉnh ở phía nam, và áp đặt thống trị của chúng trên đất nước ta hơn 80 năm qua.

[Đóng lại]

Many Vietnamese resented the French occupation and it’s now become history: Under the leadership of Ho Chi Minh, Viet Nam fought the French, won independence in September 1945 and later won the famous battle of Dien Bien Phu after nine hard and bloody resistance years.

Dịch đoạn này

Nhiều người Việt Nam phẫn nộ với sự chiếm đóng của Pháp và nó bây giờ trở thành lịch sử: Dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh, Việt Nam đã chiến đấu với Pháp, giành độc lập vào tháng 9 năm 1945 và sau đó là trận đánh nổi tiếng của Điện Biên Phủ sau chín năm kháng chiến khó khăn và đẫm máu.

[Đóng lại]

Digging up the historical questions, according to teacher Thu, was a very active way of learning history. “It showed that the students were doing their homework and by actively reading and researching history books, they learned so much more than just learning the facts and ps,” she said.

Dịch đoạn này

Theo cô giáo Thu, việc đào sâu các câu hỏi lịch sử là một cách rất tích cực của việc học lịch sử. “Nó cho thấy các học sinh đang làm bài tập về nhà của chúng và bằng cách tích cực đọc và nghiên cứu cuốn sách lịch sử, chúng đã học được rất nhiều hơn là chỉ học tập các sự kiện,” cô nói.

[Đóng lại]

Some students showed themselves to be true leaders, even through their essays, “If I were occupying an important position under the Nguyen Court, I would propose a change in the mandarin hierarchy and restructure the army. I would propose a more lenient foreign policy, open our ports for free trade with other countries and lift the embargo…,” one wrote.

Dịch đoạn này

Một số học sinh cho thấy mình là một thủ lĩnh thực sự, thậm chí thông qua các bài luận của mình, “Nếu em đã chiếm một vị trí quan trọng trong Triều Nguyễn, em sẽ đề xuất một sự thay đổi trong hệ thống phân cấp và tái cơ cấu quân đội. Em sẽ đề xuất một chính sách đối ngoại khoan dung hơn, mở các cảng thương mại tự do với các nước khác và dỡ bỏ cấm vận … “, một học sinh viết.

[Đóng lại]

Another student wrote, “We would need sound educational reform by issuing a talent-based employment system. We would need to send our budding young people to study abroad and then make them return to work for the country.”

Dịch đoạn này

Một học sinh khác viết: “Chúng ta sẽ cần phải cải cách giáo dục âm thanh bằng cách phát hành một hệ thống việc làm dựa trên năng lực. Chúng ta sẽ cần phải gửi những người trẻ của chúng ta sang nghiên cứu ở nước ngoài và sau đó đưa họ trở lại làm việc cho đất nước. “

[Đóng lại]

The variety of answers show a wide range of topics that interested the young students. In their roles, the teachers’ bank of questions also ignited curiosity and motivated the students. The questions all tried to get students involved in the possibility of reshaping history, hypothetically, or help to shape the future.

Dịch đoạn này

Sự đa dạng của câu trả lời cho thấy một loạt các chủ đề gây hứng thú đến các học sinh trẻ tuổi. Trong vai trò của mình, ngân hàng câu hỏi của các giáo viên cũng đốt cháy sự tò mò và thúc đẩy các học sinh. Tất cả các câu hỏi cố gắng để học sinh tham gia vào các khả năng định hình lại lịch sử, theo giả thiết, hoặc giúp đỡ để định hình tương lai.

[Đóng lại]

Other questions included “Can you find remnants of the Van Lang period in life today?” or “Imagine you are a historian or an archaeologist, can you give a presentation about a middle aged monument or construction site?”, or referring to World War I, the question was, “What, in your view, would resolve conflicts?”

Dịch đoạn này

Các câu hỏi khác bao gồm “Bạn có thể tìm thấy những tàn tích của thời kỳ Văn Lang trong cuộc sống hôm nay không?” hoặc “Hãy tưởng tượng bạn là một nhà sử học hay một nhà khảo cổ, bạn có thể có một bài thuyết trình về một tượng đài trung cổ hoặc công trường?”, hoặc đề cập đến chiến tranh thế giới thứ nhất, câu hỏi là: “, theo quan điểm của bạn, xung đột sẽ được giải quyết?”

[Đóng lại]

The history teachers at Nguyen Tat Thanh School all know very well how to plan a group debate in class, a museum or field trip to former battlefields or work on a history class project or even involve other subjects such as literature or geography.

Dịch đoạn này

Các giáo viên lịch sử tại trường Nguyễn Tất Thành đều biết rất rõ làm thế nào để lên kế hoạch một cuộc tranh luận nhóm trong lớp, một bảo tàng hoặc chuyến đi đến chiến trường xưa hoặc làm việc trên một dự án lớp học lịch sử hay thậm chí liên quan đến các đối tượng khác như văn học hay địa lý

[Đóng lại]

A teacher said she tried a more visual way to teach her class. History text books only have a few lines on a subject, but she found a more specific way to give students an image to remember.

Dịch đoạn này

Một giáo viên cho biết cô đã cố gắng một cách trực quan hơn để dạy lớp học của cô. Những cuốn sách giáo khoa lịch sử chỉ có một vài dòng về một chủ đề, nhưng cô tìm thấy một cách cụ thể hơn để cung cấp cho học sinh một hình ảnh để nhớ.

[Đóng lại]

“When teaching about the discovery of America, I showed the students a picture of a man checking the teeth of a slave during a slave purchase and let the students come to their own conclusions,” he said.

Dịch đoạn này

“Khi giảng dạy về khám phá của Mỹ, tôi đã cho các sinh viên thấy một hình ảnh của một người đàn ông kiểm tra răng của một nô lệ trong một cuộc mua bán nô lệ và để cho các sinh viên đi đến kết luận riêng của họ,” anh nói.

[Đóng lại]

“We divided the class into teams of slave traders and slaves and the discussion became very heated.”

Dịch đoạn này

“Chúng tôi chia lớp thành các đội đóng vai thành các thương nhân nô lệ và nô lệ và các cuộc thảo luận trở nên rất nóng.”

[Đóng lại]

Both teams had their own points of view and teachers were not supposed to provide the ultimate correct answers.

Dịch đoạn này

Cả hai đội đều có điểm riêng của mình và giáo viên đã nên cung cấp các câu trả lời đúng cuối cùng.

[Đóng lại]

“Positive and negative sides co-exist on one issue and we need to let the students analyse it for themselves,” one teacher said.

Dịch đoạn này

“Bên tích cực và tiêu cực cùng tồn tại trên một vấn đề và chúng ta cần để cho các học sinh phân tích nó cho chính bản thân”, một giáo viên nói.

[Đóng lại]

“On one side, we need to ensure our students have enough knowledge to pass the exam,” said Thu Anh, the school’s principal. “But what’s more important is that our students know what to react to when facing tough questions, and value the historical effects on the world of today.”

Dịch đoạn này

“Một mặt, chúng ta cần phải đảm bảo các sinh viên có đủ kiến thức để vượt qua kỳ thi,” Cô Thu Anh, hiệu trưởng của trường cho biết. “Nhưng điều quan trọng hơn cả là học sinh của chúng tôi biết những gì để phản ứng khi phải đối mặt với những câu hỏi khó, và giá trị ảnh hưởng lịch sử trên thế giới hôm nay.”

[Đóng lại]

The national history tests still focus on the facts and ps, and what ever the method, students need to pass the test.

Dịch đoạn này

Các bài kiểm tra lịch sử quốc gia vẫn tập trung vào các sự kiện, và phương pháp là gì thì học sinh cần phải vượt qua bài kiểm tra.

[Đóng lại]

“We stick to our principles to make sure the students get the facts and ps correct, but the way for them to arrive at an answer sometimes requires a more creative approach. There’s a wide range of tools for them to remember, such as charts and graphics and supporting historical documents. All of these tools help them voice their opinions, and as a result shape their attitude,” Anh said.

Dịch đoạn này

“Chúng tôi thực hiện các nguyên tắc của chúng tôi để đảm bảo sinh viên có được sự thật đúng, nhưng cách cho chùng để đi đến một câu trả lời đôi khi đòi hỏi một cách tiếp cận sáng tạo hơn. Có một loạt các công cụ để học sinh nhớ, như biểu đồ và đồ họa và hỗ trợ các tài liệu lịch sử. Tất cả những công cụ giúp chúng nói lên ý kiến của mình, và kết quả là hình thành thái độ của chúng, “Anh nói.

[Đóng lại]

History as such has become part of their lives, and won’t fade away.

Dịch đoạn này

Lịch sử như đã trở thành một phần của cuộc sống của chúng và sẽ không biến mất.

[Đóng lại]

 

Source: VIETNAMNET

Recommended posts