Traffic Jams – No End in Sight

Vấn nạn kẹt xe – vẫn chưa thấy hồi kết

By in Xã hội share share share share share share share share share share share share share share share share share share

There are no easy answers to the problems of traffic congestion.

Dịch đoạn này

Không dễ dàng tìm ra giải pháp cho vấn đề tắc nghẽn giao thông.

[Đóng lại]

Traffic congestion affects people throughout the world. Traffic jams cause smog in dozens of cities across both the developed and developing world.

Dịch đoạn này

Tắc nghẽn giao thông ảnh hưởng đến dân số toàn thế giới. Ùn tắc giao thông gây ra tình trạng khói bụi ở hàng tá những thành phố bao gồm cả thành phố đã và đang phát triển trên thế giới.

[Đóng lại]

In the U.S., commuters spend an average of a full work week each year sitting in traffic, according to the Texas Transportation Institute. While alternative ways of getting around are available, most people still choose their cars because they are looking for convenience, comfort and privacy.

Dịch đoạn này

Ở Mỹ, những người đi làm luôn bị mất trung bình một tuần (thời gian lao động) mỗi năm chỉ vì tình trạng kẹt xe, theo tính toán của trụ sở vận tải Texas. Trong khi có nhiều cách linh động hơn để đi lại, nhưng mọi người vẫn chọn dùng xe hơi vì sự tiện lợi, thoải mái và riêng tư.

[Đóng lại]

The most promising technique for reducing city traffic is called congestion pricing, whereby cities charge a toll to enter certain parts of town at certain times of day.

Dịch đoạn này

Hầu hết các công nghệ hứa hẹn sẽ giảm ách tắc giao thông với giải pháp có tên là định giá chi phí tránh kẹt xe, nơi những thành phố chịu một khoản lệ phí để đi vào những khu vực nào đó của thành phố trong khoảng thời gian nhất định mỗi ngày.

[Đóng lại]

In theory, if the toll is high enough, some drivers will cancel their trips or go by bus or train. And in practice it seems to work: Singapore, London and Stockholm have reduced traffic and pollution in city centers thanks to congestion pricing.

Dịch đoạn này

Theo lý thuyết, nếu lệ phí kẹt xe cao tới hạng, một vài tài xế sẽ có thể hủy chuyến đi của họ hoặc sử dụng xe buýt hay xe lửa. Và trên thực tế, nó có vẻ hữu ích: Singapore, London và Stockholm đã giảm được lượng phương tiện di chuyển và ô nhiễm không khí ở trung tâm thành phố nhờ vào định giá chi phí tránh kẹt xe.

[Đóng lại]

Another way to reduce rush hour traffic is for employers to implement flexitime, which lets employees travel to and from work at off-peak traffic times to avoid the rush hour.

Dịch đoạn này

Một cách khác để giảm thời lượng kẹt xe khi có thời gian biểu làm việc linh hoạt cho người lao động, điều này giúp họ di chuyển đến nơi làm việc vào giờ thấp điểm, tránh những giờ cao điểm.

[Đóng lại]

Those who have to travel during busy times can do their part by sharing cars. Employers can also allow more staff to telecommute (work from home) so as to keep more cars off the road altogether.

Dịch đoạn này

Những người phải di chuyển trong suốt những giờ cao điểm có thể chia sẻ xe. Nhà tuyển dụng cũng có thể cho phép nhiều nhân viên hơn có điều kiện làm việc từ xa (làm việc tại nhà) để giảm lượng xe di chuyển trên đường cùng một lúc.

[Đóng lại]

Some urban planners still believe that the best way to ease traffic congestion is to build more roads, especially roads that can take drivers around or over crowded city streets. But such techniques do not really keep cars off the road; they only accommodate more of them.

Dịch đoạn này

Vài nhà quy hoạch đô thị vẫn tin rằng cách tốt nhất đẻ giảm ách tắc giao thông là xây dựng nhiều tuyến đường hơn, đặc biệt là những con đường có thể cho phép tài xế di chuyển vòng qua hoặc phía trên những con đường đông đúc. Nhưng những công nghệ đó không thật sự giảm số lượng xe trên đường, mà chỉ là tăng thêm nhu cầu đi lại.

[Đóng lại]

Other, more forward-thinking, planners know that more and more drivers and cars are taking to the roads every day, and they are unwilling to encourage more private automobiles when public transport is so much better both for people and the environment.

Dịch đoạn này

Mặt khác, lối tư duy này vẫn tiếp diễn, những nhà quy hoạch biết rằng ngày càng nhiều lái xe và xe cộ di chuyển mỗi ngày, nhưng họ vẫn miễn cưỡng khuyến khích sự gia tăng của những phương tiện cá nhân khi phương tiện công cộng đã tốt hơn rất nhiều cho cả con người và môi trường.

[Đóng lại]

For this reason, the American government has decided to spend some $7 billion on helping to increase capacity on public transport systems and upgrade them with more efficient technologies. But environmentalists complain that such funding is tiny compared with the $50 billion being spent on roads and bridges.

Dịch đoạn này

Vì nguyên nhân này, chính quyền Mỹ đã quyết định dành ra 7 tỉ đô la để hỗ trợ tăng năng suất của những hệ thống giao thông công cộng và nâng cấp chúng với những công nghệ mang lại hiệu quả cao. Nhưng những nhà môi trường học vẫn phàn nàn rằng nguồn quỹ đó quá ít khi so với 50 tỉ đô la đã dùng để xây dựng cầu đường.

[Đóng lại]

 

Source: The Environmental Magazine, Earthtalk

Recommended posts