Harmful effects of spanking a toddler can trigger bad behavior — even 10 years later

Các tác động tiêu cực của việc đánh vào mông trẻ em

By in Giáo dục share share share share share share share share share share share share share share share share share share

A new study finds spanking and other physical discipline techniques can trigger bad behavior for at least a decade.(Photo: Jupiterimages)

Dịch đoạn này

Một nghiên cứu mới cho thấy việc đánh vào mông và các hình thức đánh đập thể xác khác có thể khiến trẻ em có lối hành xử tồi tệ trong ít nhất một thập kỷ. (Hình: Jupiterimages)

[Đóng lại]

A new study finds spanking and other physical discipline techniques continue to have adverse effects on children for far longer than originally thought.

Dịch đoạn này

Một nghiên cứu mới cho thấy việc đánh vào mông và các hình thức đánh đập thể xác khác vẫn tiếp tục tạo nên những ảnh hưởng bất lợi đối với trẻ em lâu hơn so với những gì trước đây chúng ta nghĩ.

[Đóng lại]

Children spanked when they were as young as 15 months old displayed negative temperament and were less likely to show positive behaviors in the fifth grade and even into their teenage years, researchers at the University of Missouri say. The finding was vastly more pronounced in African-American children than those of European origin.

Dịch đoạn này

Các nhà nghiên cứu của Đại học Missouri cho biết những đứa trẻ bị đánh vào mông khi mới 15 tháng tuổi đã biểu hiện ra tính khí tiêu cực và ít thể hiện những hành vi tích cực khi học lớp năm và thậm chí cho đến tuổi thiếu niên. Phát hiện này càng rõ rệt hơn ở trẻ em Mỹ gốc Phi so với những trẻ có gốc Âu.

[Đóng lại]

“How parents treat their children at a young age … significantly impacts their behavior,” says Gustavo Carlo, a study co-author who is a Milsapp professor of diversity at the university and director of its center for family policy and research. “It is very important that parents refrain from physical punishment as it can have long-lasting impacts. If we want to nurture positive behaviors, all parents should teach a child how to regulate their behaviors early,”

Dịch đoạn này

Gustavo Carlo, đồng tác giả của nghiên cứu, giáo sư về sự đa dạng của trường đại học Milsapp và là giám đốc trung tâm chính sách gia đình và nghiên cứu của Gustavo Carlo nói: “Cách cha mẹ đối xử với con cái ở thời niên thiếu…ảnh hưởng đáng kể đến cách hành xử của chúng”. “Điều cực kỳ quan trọng là các bậc phụ huynh nên kiềm chế trừng phạt thể xác vì điều đó có thể tạo nên những ảnh hưởng lâu dài. Nếu chúng ta muốn nuôi dưỡng các hành vi tích cực, tất cả những người làm cha làm mẹ nên dạy trẻ cách điều chỉnh hành vi của các em sớm”.

[Đóng lại]

Past research has indicated physical punishment can have negative consequences on children’s development, but previous studies only examined short-term impacts.

Dịch đoạn này

Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra hình phạt thể xác có thể gây ra những hậu quả tiêu cực đối với sự phát triển của trẻ, nhưng các nghiên cứu trước đây chỉ xem xét những tác động ngắn hạn.

[Đóng lại]

In the new study published in Developmental Psychology late last month, Carlo’s team analyzed data from 1,840 mothers and children who were at or below the federal poverty level and identified as either of European or African descent. Information was collected when children were about 15 months old, 25 months old and in the fifth grade. Researchers used surveys of mothers and children, home visits and interviews with fifth-grade teachers to complete the study.

Dịch đoạn này

Trong một nghiên cứu mới được xuất bản cuối tháng trước trong Developmental Psychology, nhóm nghiên cứu của Carlo đã phân tích dữ liệu từ 1,840 bà mẹ và trẻ em đang sống ở mức thiếu thốn trở xuống của liên bang và được xác định là hậu duệ gốc châu Âu hoặc châu Phi. Thông tin được thu thập khi trẻ em khoảng 15 tháng, 25 tháng tuổi và lớp 5. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các khảo sát của mẹ và con, thăm nhà và phỏng vấn các giáo viên lớp năm để hoàn thành nghiên cứu.

[Đóng lại]

Long-term effects of severe discipline, such as increased aggressive and delinquent behaviors, were only found in African-American children, according to the study. Previous research, however, has shown short-term negative effects for children of all races and ethnicities. Carlo says that disparity might be tied to more frequent and more severe disciplining of the African-American children involved in the study.

Dịch đoạn này

Theo nghiên cứu, những ảnh hưởng lâu dài của việc bị đánh đập dữ dội chỉ có ở trẻ em người Mỹ gốc Phi, chẳng hạn như hành vi gây gỗ và phạm pháp. Tuy nhiên, nghiên cứu trước đây đã cho thấy những ảnh hưởng tiêu cực ngắn hạn sẽ tác động đến tất cả trẻ em thuộc mọi hạng người và sắc tộc. Carlo cho biết sự khác biệt đó có thể gắn liền với việc bị đánh đập thường xuyên và dữ dội hơn của những trẻ em Mỹ gốc Phi tham gia vào nghiên cứu.

[Đóng lại]

Parenting expert Carole Lieberman, who authored Lions and Tigers and Terrorists, Oh My! How to Protect Your Child in a Time of Terror says physical discipline is bad for any child and wonders if the parents of European-descent children involved in the study were less forthcoming with how much physical discipline they used.

Dịch đoạn này

Chuyên gia về nuôi dạy con Carole Lieberman, tác giả của “Lions and Tigers and Terrorists, Oh My! How to Protect Your Child in a Time of Terror” nói đánh đập thể xác là điều không tốt đối với bất kỳ đứa trẻ nào và lấy làm ngạc nhiên nếu các bậc phụ huynh tham gia vào nghiên cứu có con gốc châu Âu ít sẵn sàng hơn với những hình thức đánh đập thể xác mà họ đã sử dụng.

[Đóng lại]

“With each spanking, children experience physical pain as well as emotional pain as a sign that their parents don’t love them,” she says. “Spanking conveys a message to them that they are not good. It causes them to become aggressive later on in their lives.”

Dịch đoạn này

Cô cho biết “mỗi lần bị đánh vào mông, trẻ em trải nghiệm cơn đau thể xác cùng với cảm xúc đau đớn như một dấu hiệu cho thấy cha mẹ không yêu các em”. “Việc đánh vào mông truyền đến thông điệp rằng các em không tốt, khiến những đứa trẻ sau này trở nên hung hãn trong cuộc sống của bản thân”.

[Đóng lại]

Carlo stressed the study does not suggest that the use of physical disciplining automatically means any child exposed to spanking or other physical discipline will end up maladjusted. However, this research, along with the majority of existing studies, highlight the use of such practices significantly increases the likelihood of problems later in life.

Dịch đoạn này

Carlo đã nhấn mạnh nghiên cứu không hề chỉ ra rằng việc sử dụng đánh đập thể xác một cách tự động có nghĩa là bất cứ trẻ em nào phát hiện bị đánh vào mông và các hình thức đánh đập thể xác khác sẽ có hành động lệch lạc. Tuy nhiên, nghiên cứu này, cùng với phần lớn các nghiên cứu hiện tại, làm nổi bật việc sử dụng những lệ thường này làm tăng đáng kể các vấn đề có khả năng xảy ra trong cuộc sống sau này.

[Đóng lại]

“If we think about child development as a jigsaw puzzle where many things are affecting our kids, this is one piece of the puzzle that increases the chances of negative child outcomes,” he said. “As a parent, it is worth considering whether it is worth the risk, especially when there are many other alternatives available.”

Dịch đoạn này

Ông cho biết “nếu chúng ta nghĩ sự phát triển của trẻ như một trò chơi ghép hình, ta sẽ thấy có nhiều thứ đang ảnh hưởng đến con cái của chúng ta, đây là một phần của mảnh ghép làm tăng hậu quả tiêu cực cho các em”. ” Với tư cách là cha là mẹ, điều đáng quan tâm là liệu có đáng để chấp nhận rủi ro, đặc biệt là khi có sẵn nhiều phương pháp thay thế khác. “

[Đóng lại]

Alternative techniques to discipline children include time outs, distractions, removing them from the situation, moral conversations and loss of privileges, Carlo says. While physical punishment and yelling are both relatively bad for children, verbal discipline might not be so harmful if done in a controlled manner that relays a message that the child’s behavior is unacceptable.

Dịch đoạn này

Carlo nói các biện pháp thay thế để phạt trẻ bao gồm cắt giờ giải lao, giải trí của các em, những cuộc trò chuyện răn dạy và mất các đặc quyền. Trong khi đánh đập và la mắng đều tương đối tác động xấu đến trẻ em, trừng phạt bằng lời nói có thể không gây hại quá mức nếu được thực hiện một cách có kiểm soát nhằm để lại thông điệp rằng hành vi của đứa trẻ là không thể được chấp nhận.

[Đóng lại]

Psychologists have known for many years that physical punishment is detrimental to the development of children and this study provides further evidence for that relationship, says Brian Johnson, Professor of Counseling Psychology at the University of Northern Colorado and Co-author of WARNING SIGNS: How to Protect Your Kids from Becoming Victims or Perpetrators of Violence and Aggression.

Dịch đoạn này

Từ nhiều năm trước, các nhà tâm lý học đã biết rằng hình phạt thể xác gây bất lợi cho sự phát triển của trẻ em và nghiên cứu này cung cấp thêm bằng chứng cho mối quan hệ đó, Brian Johnson, Giáo sư Tư vấn Tâm lý tại Đại học Northern Colorado và đồng tác giả của WARNING SIGNS: How to Protect Your Kids from Becoming Victims or Perpetrators of Violence and Aggression (Tạm dịch: CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO: Cách bảo vệ con em của bạn tránh khỏi trở thành nạn nhân hoặc tội phạm bạo lực và gây hấn).

[Đóng lại]

“Physical discipline, including spanking, is associated with increased aggressive behavior and lower self-esteem in children,” he says. “Spanking models for children that using aggression is fine when one is upset, or has a conflict.”

Dịch đoạn này

Ông nói: “Đánh đập thể xác, bao gồm đánh vào mông, có liên quan đến gia tăng hành vi gây hấn và hạ thấp lòng tự trọng ở trẻ em. Việc đánh vào mông những đứa trẻ đang gây sự là tốt khi đứa trẻ đang buồn hoặc mới đánh nhau.”

[Đóng lại]

Parents often resort to spanking because they see quick changes in their children’s behavior. Unfortunately, Johnsonsays, any positive behavior changes are seldom long-lasting, while the detrimental effects on behavioral and emotional health can be.

Dịch đoạn này

Cha mẹ thường dùng đến biện pháp đánh vào mông vì họ thấy những thay đổi nhanh chóng trong hành vi của con mình. Thật không may, Johnson nói, một số thay đổi hành vi tích cực hiếm khi tồn tại lâu dài, trong khi đó lại có những ảnh hưởng bất lợi đối với trạng thái hành vi và sức khỏe tình cảm của trẻ.

[Đóng lại]

“Spanking suppresses behavior quickly, but does not change it,” he says. “Spanking also increases a child’s anger, resentment, and desire to get revenge.”

Dịch đoạn này

Ông cho biết: “Việc đánh vào mông đàn áp các hành vi một cách nhanh chóng, nhưng không làm thay đổi hành vi”. “Đánh vào mông cũng làm tăng sự giận dữ, oán giận, và khao khát trả thù của đứa trẻ.”

[Đóng lại]

 

Source: USA TODAY

Recommended posts