Vietnamese mother torn between two sons 20 years after being sold to China

Bà mẹ bị bán sang Trung Quốc 20 năm: giằng xé giữa hai con trai

By in Xã hội share share share share share share share share share share share share share share share share share share

Vu Thi Chuc sits next to her first husband, Bui Van Hai, in their house outside Hanoi.

Dịch đoạn này

Vũ Thị Chúc ngồi bên cạnh người chồng đầu tiên của bà, Bùi Văn Hải, trong nhà của họ ở ngoại ô Hà Nội.

[Đóng lại]

‘I’m happy that I’m home now but I still want to return to China for my son there.’

Dịch đoạn này

“Tôi rất vui vì bây giờ đã được về nhà nhưng tôi vẫn muốn trở lại Trung Quốc thăm con trai tôi ở đó.”

[Đóng lại]

Vu Thi Chuc lives in a small house outside Hanoi with her husband, son and daughter in law.

Dịch đoạn này

Vũ Thị Chúc sống trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô Hà Nội với chồng, con trai và người con dâu.

[Đóng lại]

When the younger couple aren’t at home, the house is filled with silence. Chuc and her husband, Bui Van Hai, both in their 50s, hardly talk to each other, even though they have been reunited for more than a year after 21 years apart.

Dịch đoạn này

Khi cặp vợ chồng trẻ không có ở nhà, ngôi nhà tràn ngập sự im lặng. Chúc và chồng bà, Bùi Văn Hải, cả hai đều ở độ tuổi 50, hầu như không nói chuyện với nhau, mặc dù họ đã đoàn tụ hơn một năm sau 21 năm xa cách.

[Đóng lại]

The woman was rescued as a trafficking victim and brought back to Vietnam, but her returning has never felt complete as she spent a lot of time missing a son in China.

Dịch đoạn này

Người phụ nữ là nạn nhân của một vụ buôn người đã được giải cứu và mang về Việt Nam, nhưng sự trở lại này chưa bao giờ có cảm giác hoàn hảo khi bà vẫn luôn nhớ về một đứa con trai ở Trung Quốc.

[Đóng lại]

Tearing apart

Dịch đoạn này

Nước mắt chia ly

[Đóng lại]

Chuc was born into a poor family in 1962. Her marriage with Hai was arranged by their families in Phuc Tho District. He is three years younger than her.

Dịch đoạn này

Chúc sinh ra trong một gia đình nghèo vào năm 1962. Cuộc hôn nhân của bà với ông Hải được gán ghép bởi gia đình họ ở huyện Phúc Thọ. Ông trẻ hơn bà ba tuổi.

[Đóng lại]

They earned their living from a small farm, raising a son and living a normal life typical of a low-income family in the 90s. Until everything turned upside down, all thanks to a neighbor.

Dịch đoạn này

Họ kiếm sống từ một trang trại nhỏ, nuôi một đứa con trai và sống cuộc sống bình thường điển hình của một gia đình có thu nhập thấp trong những năm 90. Cho đến khi mọi thứ trở nên đảo lộn, tất cả đều do người hàng xóm.

[Đóng lại]

“I’m deeply resentful of that woman,” Chuc said, with an angry look on her face.

Dịch đoạn này

“Tôi rất căm thù người đàn bà ấy,” Bà Chúc nói, với vẻ mặt giận dữ.

[Đóng lại]

In 1997, the neighbor asked Chuc to go to town with her as she had found her a job because she “was touched by how poor Chuc’s family was.”

Dịch đoạn này

Vào năm 1997, người hàng xóm bảo Chúc đi đến thị trấn với mình khi đã tìm được một công việc cho bà bởi lý do bà ta “bị xúc động khi thấy gia đình của Chúc quá nghèo khổ.”

[Đóng lại]

Chuc said the neighbor took her to a restaurant and told her that she would be washing dishes there.

Dịch đoạn này

Chúc kể người hàng xóm đã đưa bà đến một quán ăn và nói rằng bà sẽ rửa bát đĩa ở đó.

[Đóng lại]

“When I saw noisy people there, I felt something was wrong and I wanted to leave with my neighbor. But the owner pulled me back.”

Dịch đoạn này

“Khi thấy có nhiều người nhốn nháo ở đó, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn và tôi định chạy về cùng người hàng xóm của mình. Nhưng người chủ quán đã kéo tôi trở lại.”

[Đóng lại]

The next day, after having a bowl of noodles soup given by the owner, she fell asleep. When she woke up, Chuc was in a strange place along with several other women.

Dịch đoạn này

Ngày hôm sau, sau khi ăn một bát phở do chủ quán cho, bà ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, bà Chúc đang ở một nơi xa lạ cùng với một vài phụ nữ khác.

[Đóng lại]

“We had to stand in line and then a group of men showed up, and checked us out from top to toe. Some shook their heads and went away and some wanted to take me with them. When I resisted, they slapped me in the face and beat me.”

Dịch đoạn này

“Chúng tôi phải xếp hàng và sau đó một nhóm đàn ông xuất hiện, và kiểm tra chúng tôi từ đầu đến chân. Một số lắc đầu và rời khỏi còn số khác muốn đưa tôi đi với họ. Khi tôi chống cự, họ tát vào mặt tôi và đánh tôi. ”

[Đóng lại]

She was beaten so hard that when another man showed up and decided to buy her, she just followed him, all the way to China, Chuc said.

Dịch đoạn này

Lo sợ bị đánh đập đến chết nên khi một người đàn ông khác xuất hiện và quyết định mua bà, bà đã theo ông ta, lên đường đến Trung Quốc, bà Chúc nói.

[Đóng lại]

In Guangdong, she was married to a farmer who was more than 40 and lived in the same house as his parents and siblings.

Dịch đoạn này

Ở Quảng Đông, bà đã kết hôn với một người nông dân hơn 40 tuổi, sống trong cùng một ngôi nhà với cha mẹ và anh chị em của mình.

[Đóng lại]

Scared and homesick, Chuc spent all day crying.

Dịch đoạn này

Sợ hãi và nhớ nhà, bà đã khóc suốt nhiều ngày.

[Đóng lại]

After three months, things fell into place. Chuc wiped her tears away, got out of the house and started working on a farm, but she was still treated like a prisoner. The Chinese family tied her hands to her husband’s most of the time. “I was only let go for a few minutes each day to use the bathroom.”

Dịch đoạn này

Sau ba tháng, rồi mọi việc cũng nguôi ngoai. Chúc lau nước mắt, ra khỏi nhà và bắt đầu đi làm nương, nhưng bà vẫn bị đối xử như một tù nhân. Gia đình Trung Quốc luôn xích tay bà với chồng. “Tôi chỉ được thả ra vài phút mỗi ngày để vệ sinh đi tắm.”

[Đóng lại]

After two years in China, she gave birth to a baby girl, but she suffered menorrhagia.

Dịch đoạn này

Sau hai năm ở Trung Quốc, bà đã sinh một bé gái, nhưng bà bị rong kinh.

[Đóng lại]

Her Chinese husband did not allow her to go to the hospital because “the family had no money for that.”

Dịch đoạn này

Người chồng Trung Quốc của bà không cho phép bà đến bệnh viện vì “gia đình không có tiền cho điều đó.”

[Đóng lại]

She managed to recover after a few months, but the baby died.

Dịch đoạn này

Bà đã khỏi sau một vài tháng, nhưng đứa bé đã chết.

[Đóng lại]

Not long after that, she had a son.

Dịch đoạn này

Không lâu sau đó, bà đã có một đứa con trai.

[Đóng lại]

She was never allowed to keep any money. Her Chinese husband only gave her a small sum once in a while to buy food.

Dịch đoạn này

Bà không bao giờ được phép giữ tiền. Người chồng Trung Quốc thỉnh thoảng chỉ cho bà một khoản tiền nhỏ để mua thức ăn.

[Đóng lại]

Chuc said she struggled day by day, until things got worse.

Dịch đoạn này

Chúc cho biết bà đã cố gắng sống ngày qua ngày, cho đến khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

[Đóng lại]

The Chinese husband married another woman and started to beat Chuc frequently.

Dịch đoạn này

Người chồng Trung Quốc kết hôn với một người phụ nữ khác và bắt đầu đánh Chúc thường xuyên.

[Đóng lại]

“He took me into a room, locked the door and hit me as if I were his enemy.”

Dịch đoạn này

“Ông ta đưa tôi vào một căn phòng, khóa cửa và đánh tôi như thể tôi là kẻ thù của ông ta.”

[Đóng lại]

Their neighbors reported the assaults to the police, and the husband was jailed for several months. After he was released, he lived with the new wife, leaving Chuc and their son on their own.

Dịch đoạn này

Hàng xóm của họ báo cáo các vụ bạo hành cho cảnh sát, và người chồng bị giam trong vài tháng. Sau khi được thả, ông sống với người vợ mới, để lại Chúc và con trai của họ một mình.

[Đóng lại]

The two sons

Dịch đoạn này

Hai người con trai

[Đóng lại]

“He was a good kid and he loved me a lot,” Chuc said about her 19-year-old son in China, crying.

Dịch đoạn này

“Nó là một đứa trẻ ngoan và thương tôi rất nhiều”, Chúc khóc khi nói về đứa con trai 19 tuổi của mình ở Trung Quốc.

[Đóng lại]

“When he was old enough to leave home for work, he told his dad: ‘If you lay a finger on my mother, I will tell the police.'”

Dịch đoạn này

“Khi đủ tuổi để đi làm, nó nói với bố:” Nếu ông đặt ngón tay lên mẹ tôi, tôi sẽ báo cảnh sát.”

[Đóng lại]

Chuc said she did not have a chance to say goodbye to that son when Chinese police came and “rescued” her in 2016.

Dịch đoạn này

Chúc nói bà không có cơ hội để nói lời tạm biệt với người con trai đó khi cảnh sát Trung Quốc đến và “giải cứu” bà vào năm 2016.

[Đóng lại]

“They came at night and I did not even have time to tell my son,” Chuc said.

Dịch đoạn này

“Họ đến vào ban đêm và tôi thậm chí không có thời gian để báo cho con trai tôi,” Chúc nói.

[Đóng lại]

“I wanted to take a few photos of him and some papers with his address and phone number but my husband had burned them all.”

Dịch đoạn này

“Tôi định lấy một vài bức ảnh của thằng bé, một số giấy tờ với địa chỉ và số điện thoại của con nhưng chồng tôi đã đốt cháy tất cả.”

[Đóng lại]

Chuc said that on the bus to return home, she felt empty as if she was traveling to a new land.

Dịch đoạn này

Chúc nói rằng trên xe buýt trở về nhà, cô cảm thấy trống rỗng như thể đang đi đến một nơi xa lạ.

[Đóng lại]

She felt even more shattered when hearing the sad story that her Vietnamese son, Bui Duong, has to tell.

Dịch đoạn này

Bà càng cảm thấy đau xót hơn khi nghe câu chuyện buồn mà đứa con trai ở Việt Nam của bà, Bùi Dương, đã nói.

[Đóng lại]

Duong was seven when the tragedy struck.

Dịch đoạn này

Dương lên bảy tuổi khi bi kịch xảy ra.

[Đóng lại]

“She gave me candies and told me to be good because she was going to visit grandma for a while. But she did not come back,” Duong said.

Dịch đoạn này

“Mẹ cho tôi kẹo và bảo tôi ở nhà ngoan, mẹ đến thăm bà ngoại một lát. Nhưng bà ấy đã không trở lại,” Dương nói.

[Đóng lại]

Since his mother disappeared, Duong lived a tough life with his father Hai, who turned into a lost soul and did nothing but wander around the village after his mother died in 2011.

Dịch đoạn này

Kể từ khi mẹ anh đi mất, Dương đã sống một cuộc sống cực khổ với cha anh Hải, người đã biến thành một cái xác không hồn, không làm việc gì ngoài đi lang thang quanh làng sau khi mẹ ông qua đời vào năm 2011.

[Đóng lại]

Duong dropped out after finishing secondary school. He traveled across the country to work, hoping to find his mother somewhere.

Dịch đoạn này

Dương bỏ học sau khi tốt nghiệp trung học. Anh đi khắp nước để làm việc, hy vọng tìm được mẹ anh ở đâu đó.

[Đóng lại]

He crossed the border in 2013 and hired interpreters to look for his mother. He spent more than 10 days in China until he went out of money.

Dịch đoạn này

Anh đã vượt biên vào năm 2013 và thuê các thông dịch viên để tìm mẹ. Anh ở hơn 10 ngày ở Trung Quốc cho đến khi hết tiền.

[Đóng lại]

The moment her mother was brought back to Vietnam, Duong said he was consumed by mixed emotions of excitement, love and anger.

Dịch đoạn này

Khoảnh khắc khi mẹ được mang về Việt Nam, Dương cho biết anh đã bị chộn rộn bởi những cảm xúc lẫn lộn của sự phấn khích, tình thương và sự giận dỗi.

[Đóng lại]

“I was stunned to see her but our connection had faded after all those years,” he said.

Dịch đoạn này

“Tôi đã sững sờ khi nhìn thấy mẹ nhưng kết nối giữa chúng tôi đã phai dần sau nhiều năm xa cách” anh nói.

[Đóng lại]

There was no hugs at the reunion. It took a few months for Chuc to switch from speaking Chinese to her mother tongue.

Dịch đoạn này

Không có cái ôm nào trong cuộc hội ngộ. Phải mất vài tháng để Chúc chuyển từ nói tiếng Trung sang tiếng mẹ đẻ.

[Đóng lại]

With his mother back, Duong decided to return home.

Dịch đoạn này

Khi mẹ quay về, Dương quyết định trở về nhà.

[Đóng lại]

The husband also snapped out of his stupor and started doing up the downgraded house and helping his wife with the housework.

Dịch đoạn này

Người chồng không còn lầm lũi đi khắp nơi, bắt đầu sửa ngôi nhà đã xuống cấp và giúp vợ mình làm việc nhà.

[Đóng lại]

Chuc is working as a farmer again. Duong and his wife are vendors at a nearby market, and they come home every day for lunch and dinner.

Dịch đoạn này

Chúc đang làm việc như một nông dân lần nữa. Dương và vợ anh là những người bán hàng ở chợ gần đó, và họ về nhà mỗi ngày vào bữa trưa và bữa tối.

[Đóng lại]

“I want to take good care of my mother. But she doesn’t want to stay with us, she wants to go back to China with her other boy,” Duong said.

Dịch đoạn này

“Tôi muốn chăm sóc cho mẹ. Nhưng bà ấy không muốn ở lại với chúng tôi, bà muốn trở về Trung Quốc với thằng bé kia”, Dương nói.

[Đóng lại]

The family has not made specific arrangements yet, but Duong expressed support for his mother’s wishes.

Dịch đoạn này

Gia đình chưa có sự sắp xếp cụ thể nào, nhưng Dương bày tỏ sự ủng hộ cho mong muốn của mẹ mình.

[Đóng lại]

 

Source: E.VNE

Dịch bởi: Dayhoctienganh.Net

Recommended posts