Bill Gates, Obama and Elizabeth II among most admired persons in Vietnam

Bill Gates, Obama và Elizabeth II là những người được ngưỡng mộ nhất ở Việt Nam

By in Thế giới share share share share share share share share share share share share share share share share share share

Bill Gates, co-chair of the Bill & Melinda Gates Foundation, speaks during a discussion on innovation hosted by Reuters in Washington, U.S., April 18, 2016. Photo by Reuters

Dịch đoạn này

Bill Gates, đồng chủ tịch Quỹ Bill & Melinda Gates, phát biểu trong một hội thảo về đổi mới do Reuters tổ chức tại Washington, Mỹ, ngày 18 tháng 4 năm 2016. Ảnh của Reuters

[Đóng lại]

A majority of people that are most applauded in Vietnam are foreigners.

Dịch đoạn này

Đa số những người được ngưỡng mộ ở Việt Nam là người nước ngoài.

[Đóng lại]

Of all the people in the world that Vietnamese people admire the most, Bill Gates, Barack Obama and Queen Elizabeth II stand in top, a new survey has found.

Dịch đoạn này

Theo một cuộc khảo sát mới đây, Bill Gates, Barack Obama và Nữ hoàng Elizabeth II đứng đầu trong số tất cả những người trên thế giới mà người Việt Nam ngưỡng mộ nhất.

[Đóng lại]

Bill Gates, the founder of Microsoft and philanthropist, takes the first spot among all the men that are most admired by Vietnamese people, followed by U.S. former president Obama and Lai Van Sam, the most famous TV show host and program producer in Vietnam, as found in an annual survey conducted by YouGov, a world-leading online market research company based in the U.K.

Dịch đoạn này

Bill Gates, người sáng lập Microsoft và là nhà từ thiện, đã chiếm vị trí số một trong số những người được ngưỡng mộ nhất, tiếp theo là cựu Tổng thống Mỹ Obama và Lại Văn Sâm, nhà sản xuất chương trình truyền hình nổi tiếng nhất tại Việt Nam, theo kết quả của cuộc khảo sát hàng năm do YouGov tiến hành, một công ty nghiên cứu thị trường trực tuyến hàng đầu thế giới có trụ sở tại Anh.

[Đóng lại]

As for women, Queen Elizabeth II arrives third after Hai Ba Trung, or the Trung sisters, two Vietnamese military leaders who ruled Vietnam for three years after rebelling against the first Chinese domination of Vietnam in AD 40, and Vietnamese diva My Tam, who has been hailed the “Queen of V-Pop” for many awards in and outside of the country, including Best Selling Artist of Asia by Big Apple Music Awards, MTV Europe Music Award for Best Southeast Asian Act, and World Music Award for World’s Best Selling Vietnam Artist.

Dịch đoạn này

Ở hạng mục nữ, Nữ hoàng Elizabeth II sếp thứ ba sau Hai Bà Trưng, hai nhà lãnh đạo quân sự, những người trị vì Việt Nam trong ba năm sau khi nổi dậy chống lại sự thống trị đầu tiên của Trung Quốc vào năm 40, và danh ca Mỹ Tâm, người được ca ngợi là “Nữ hoàng của V-POP” với nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, bao gồm Giải Nghệ sĩ Châu Á có lượng tiêu thụ sản phẩm tốt nhất bởi Big Apple Music Awards, Giải Nghệ sĩ xuất sắc nhất Đông Nam Á của MTV Châu Âu, và Giải Nghệ sĩ Việt Nam bán được nhiều Album nhất.

[Đóng lại]

This year, YouGov expanded its study to cover the views of people in 35 countries, the highest ever, and interviewed more than 37,000 people to compile the list.

Dịch đoạn này

Năm nay, YouGov đã mở rộng nghiên cứu đánh giá của người dân ở 35 quốc gia, mức cao nhất từ trước đến nay, và phỏng vấn hơn 37.000 người để biên soạn danh sách này.

[Đóng lại]

In December, YouGov gathered open-ended nominations from panelists across 35 countries, asking them simply: “Thinking about people alive in the world today, which [man or woman] do you most admire?” These nominations were then used to compile a list of the 20 men and 20 women who received the most nominations and were nominated in at least four countries. An additional 10 popular local figures were added to the lists for individual countries.

Dịch đoạn này

Vào tháng 12, YouGov đã thu thập danh sách đề cử từ các thành viên tham gia khảo sát trên khắp 35 quốc gia, hỏi họ một cách đơn giản: “Trong số những người hiện sống trên thế giới, bạn ngưỡng mộ ai nhất?” Những đề cử này sau đó được sử dụng để tổng hợp thành danh sách 20 người đàn ông và 20 phụ nữ được đề cử nhiều nhất và đã được đề cử ở ít nhất bốn quốc gia. Thêm danh sách 10 nhân vật nổi tiếng theo từng quốc gia.

[Đóng lại]

Over the beginning of the year, the company then used the lists to poll each of the 35 countries asking two questions: “Who do you truly admire?”, where respondents could make multiple selections, and “Who do you most admire?”, where they could only pick one, and combined those two numbers into a percentage share of admiration.

Dịch đoạn này

Vào đầu năm, công ty đã sử dụng danh sách này để thăm dò ý kiến ở 35 quốc gia bằng cách đặt ra hai câu hỏi: “Bạn thực sự ngưỡng mộ ai?”, với câu hỏi này người tham gia khảo sát có thể thực hiện nhiều lựa chọn, và “Ai là người bạn ngưỡng mộ nhất?”, chỉ có thể chọn một, và kết hợp hai số này để tính tỷ lệ phần trăm của sự ngưỡng mộ.

[Đóng lại]

On the global scale, American actress Angelina Jolie, Michelle Obama, former first lady of the U.S., and Oprah Winfrey, American TV show host and producer, conquer the group of women.

Dịch đoạn này

Trên quy mô toàn cầu, nữ diễn viên người Mỹ Angelina Jolie, Michelle Obama, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ và Oprah Winfrey, nhà sản xuất và người dẫn chương trình truyền hình Mỹ, dẫn đầu hạng mục nữ.

[Đóng lại]

As for the male category, Bill Gates and Barack Obama take the lead, and Chinese actor Jackie Chan occupies the third position.

Dịch đoạn này

Đối với hạng mục nam, Bill Gates và Barack Obama đứng đầu, nam diễn viên Trung Quốc Thành Long chiếm vị trí thứ ba.

[Đóng lại]

Both American men have been to Vietnam where they were welcomed like rockstars. Bill Gates funded big projects to provide internet access for people in rural Vietnam and to support Vietnamese orphans. Obama visited Hanoi and Ho Chi Minh City in May 2016 where he met with entrepreneurs and students, and caused big fanfare by having dinner at a plastic stool noodle restaurant popular to locals.

Dịch đoạn này

Cả hai người đàn ông Mỹ đã đến Việt Nam nơi họ được chào đón như những ngôi sao nhạc rock. Bill Gates tài trợ cho các dự án lớn nhằm cung cấp dịch vụ internet cho người dân ở nông thôn Việt Nam và hỗ trợ trẻ mồ côi Việt Nam. Ông Obama thăm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5 năm 2016, nơi ông gặp gỡ các doanh nhân và sinh viên, và tạo ra sự phấn khích lớn khi đi ăn tối tại một quán bún chả bình dân.

[Đóng lại]

 

Source: E.VNE

Dịch bởi: Dayhoctienganh.Net

Recommended posts