Lessons to be learned in Vietnam from Thailand’s sex industry

Bài học từ ngành công nghiệp tình dục của Thái Lan

By in Xã hội share share share share share share share share share share share share share share share share share share

A sex worker waits for customers at night time on a street in downtown Hanoi in a file photo by AFP.

Dịch đoạn này

Một gái mại dâm chờ khách hàng vào ban đêm trên đường phố ở trung tâm thành phố Hà Nội trong một bức ảnh của AFP.

[Đóng lại]

Thai sex workers are offered unofficial protection, but for the men and women who walk Saigon’s dark streets, the security is not there.

Dịch đoạn này

Những người làm nghề mại dâm ở Thái Lan được bảo vệ một cách không chính thức, nhưng đối với những người đàn ông và phụ nữ đi trên những con phố tối tăm của Sài Gòn, an ninh không có ở đó.

[Đóng lại]

“Call me Ryn, I like that name!” a transgender woman told me with a hoarse voice and a shy smile, preferring the female name than her given one.

Dịch đoạn này

“Gọi tôi là Ryn, tôi thích cái tên đó!” Một người phụ nữ chuyển giới nói với tôi bằng một giọng khàn khàn và một nụ cười nhút nhát, cô ấy thích cái tên nữ ấy hơn.

[Đóng lại]

Ryn works at a bar in Soi Nana, one of many glittering alleys along Sukhumvit which often sit on top of the must-visit places in Bangkok. At these red light districts, sex workers, male or female, provide all kinds of services, from a fun date to arousing massages.

Dịch đoạn này

Ryn làm ở quán bar trong Soi Nana. Những con hẻm nhấp nháy đèn màu ở dọc trục đường Sukhumvit luôn xếp trên cùng trong danh mục điểm đến của du khách tại Bangkok. Tại những phố đèn đỏ này, người bán dâm, nam hay nữ, cung cấp tất cả các loại dịch vụ, từ vui chơi đến khiêu dâm.

[Đóng lại]

The alleys stand right next to a shopping center crowded with Muslims.

Dịch đoạn này

Các hẻm đứng ngay bên cạnh một trung tâm mua sắm đông đúc với người Hồi giáo.

[Đóng lại]

A man having fun all night at Soi Cowboy can take a short walk to the mall and buy beautiful hijabs for his wife or lover back home.

Dịch đoạn này

Một người đàn ông vui suốt đêm tại Soi Cowboy có thể đi bộ một đoạn ngắn đến trung tâm mua sắm và mua những chiếc khăn choàng đẹp cho vợ hoặc người yêu ở quê nhà.

[Đóng lại]

It’s hard to work out if prostitution is legal in Thailand. The country has at least three laws defining the acts of selling one’s body and enticing sexual desires for money as illegal. In 2003, the Ministry of Justice planned to legalize prostitution to collect taxes and try to control STDs, but eventually it could not rule over traditional ethical values.

Dịch đoạn này

Khó có thể nhìn rõ nghề mại dâm ở Thái có hợp pháp hay không. Có đến ba đạo luật tại quốc gia này định nghĩa nghề bán thân thể, kích thích ham muốn tình dục hoặc trao đổi cơ thể lấy tiền là bất hợp pháp. Năm 2003, Bộ Tư Pháp của Thái dự định hợp pháp hóa nghề mại dâm để thu thuế và kiểm soát bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nỗ lực chính thức này bất thành vì nhiều giá trị đạo đức truyền thống trong xã hội Thái.

[Đóng lại]

Lacking a legal status, red light districts remain an important part of Thailand’s tourism industry, generating $6.4 billion in 2015. Authorities in Bangkok and Pattaya have loosened their grip by allowing red light districts to appear on tourist maps. Officials tend to turn a blind eye and dismiss sex deals as a one-night stands with mutual benefits.

Dịch đoạn này

Thiếu một tư cách pháp lý, các phố đèn đỏ vẫn là phần quan trọng trong ngành du lịch của Thái Lan, với 6,4 tỷ USD thu được năm 2015. Các nhà chức trách ở Bangkok và Pattaya đã nới lỏng sự kiểm soát của họ bằng cách cho phép các phố đèn đỏ xuất hiện trên bản đồ du lịch. Các quan chức có khuynh hướng nhắm mắt làm ngơ và bác bỏ những giao dịch tình dục, xem đó như là một đêm ở cùng nhau với những lợi ích chia đều.

[Đóng lại]

So whether the Thai government wants its country to be associated with a famous sex industry or not, the business has been booming for the past decades.

Dịch đoạn này

Dù rằng Chính phủ Thái Lan không muốn tên đất nước mình gắn liền với ngành công nghiệp tình dục nữa thì hoạt động kinh doanh đã bùng nổ trong nhiều thập kỷ qua.

[Đóng lại]

Thailand’s health ministry said the country has around 120,000 sex workers. Each of them earned 5,000 baht ($160) per night in 2017, 17 times more than the country’s minimum wage.

Dịch đoạn này

Bộ Y tế Thái lan cho biết nước này có khoảng 120.000 người hành nghề mại dâm. Mỗi người trong số họ kiếm được 5.000 baht (160 USD) một đêm vào năm 2017, gấp 17 lần mức lương tối thiểu của đất nước.

[Đóng lại]

Ryn sends most of her money back to her rural home in northern Thailand, which she left to escape discriminatory eyes.

Dịch đoạn này

Ryn gửi phần lớn tiền của mình về nhà của cô ở miền nông thôn bắc Thái Lan, nơi cô đã ra đi để thoát khỏi ánh mắt dò xét của người bản địa.

[Đóng lại]

She said her job helps her to take care of her entire family, and it has paid for a house for her parents and her transgender operation.

Dịch đoạn này

Cô ấy cho biết công việc của mình giúp cô chăm sóc cả gia đình, xây nhà cho cha mẹ và phẫu thuật chuyển đổi giới tính.

[Đóng lại]

She said she has received support from civil rights groups for regular health checks and protection against sexual violence and human trafficking.

Dịch đoạn này

Cô đã nhận được sự ủng hộ của các tổ chức xã hội dân sự để kiểm tra sức khoẻ định kỳ, chống bạo hành và nạn buôn người.

[Đóng lại]

Red light districts in Thailand are constantly guarded by police guard to make sure sex workers are not beaten or abused. They are unofficially recognized as part of the economy.

Dịch đoạn này

Các phố đèn đỏ ở Thái Lan thường xuyên được cảnh sát bảo vệ để đảm bảo rằng những người hành nghề mại dâm không bị đánh đập hoặc lạm dụng. Chúng được thừa nhận một cách không chính thức như một bộ phận của nền kinh tế.

[Đóng lại]

In Vietnam, sex workers are commonly looked down upon as social evils.

Dịch đoạn này

Ở Việt Nam, người bán dâm thường bị coi là tệ nạn xã hội.

[Đóng lại]

Nguyen Xuan Lap, director of the Social Evil Prevention Department at the labor ministry, told reporters last week that: “Prostitution cannot be a job. Not until 2020 at least.”

Dịch đoạn này

Ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, nói với các phóng viên tuần trước rằng: “Mại dâm không thể là một nghề. Ít nhất cho đến năm 2020. “

[Đóng lại]

Lap said that Vietnamese authorities have been “too humane” by not criminalizing prostitution or publicly shaming sex workers. These workers are fined in Vietnam if caught.

Dịch đoạn này

Ông Lập nói rằng chính quyền Việt Nam đã “quá nhân văn” khi đã không hình sự hóa mại dâm hoặc công khai bêu tên những người mại dâm. Những người này chỉ bị phạt hành chính tại Việt Nam nếu bị bắt.

[Đóng lại]

His statement makes me worried for the sex workers who stand on dark streets or run their motorbikes around Saigon looking for clients, an uneasy feeling that I don’t have about Ryn and her wellbeing.

Dịch đoạn này

Lời tuyên bố của ông làm tôi lo lắng cho những người hành nghề mại dâm đứng trên các con phố tối tăm hoặc chạy xe máy quanh Sài Gòn tìm kiếm khách hàng, một cảm giác bất an, tôi không có cảm giác này với Ryn và những gì cô ấy được hưởng.

[Đóng lại]

Figures in 2016 indicated there were nearly 101,300 sex workers in Vietnam, not much less than in Thailand.

Dịch đoạn này

Số liệu năm 2016 cho thấy có gần 101.300 người bán dâm ở Việt Nam, không kém Thái Lan nhiều.

[Đóng lại]

I do not think that threats to criminalize them will eliminate their existence in the near future. No matter how the authorities put it, prostitution is practically a job, but those that who follow that line of occupation in Vietnam do not receive protection. They struggle by themselves with the risks of diseases, abuse, violence, rip-offs and trafficking.

Dịch đoạn này

Tôi không nghĩ rằng các mối đe dọa hình sự hóa sẽ loại bỏ sự tồn tại của họ trong tương lai gần. Dù cơ quan có thẩm quyền có công nhận hay không, mại dâm thực sự là một nghề, nhưng những người theo nghề đó ở Việt Nam không được bảo vệ. Họ tự đấu tranh với rủi ro bệnh tật, lạm dụng, bạo lực, bóc lột và buôn người.

[Đóng lại]

It’s not clear when prostitution will be deemed legal in Vietnam, possibly never, and that uncertainty will lead to many consequences, such as child sex and sex slavery, which used to plague the Thai industry before its red light districts were recognized.

Dịch đoạn này

Không biết khi nào mại dâm được coi là hợp pháp ở Việt Nam, có thể là không bao giờ, và sự không chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều hậu quả, như mại dâm trẻ em và nô lệ tình dục, vốn đã từng hoành hành tại Thái Lan trước khi các phố đèn đỏ được công nhận.

[Đóng lại]

 

Source: E.VNE

Dịch bởi: Trung’s Nguyễn

Recommended posts