More Vietnamese startups choose other countries to set up headquarters

Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam lựa chọn các quốc gia khác để thành lập trụ sở chính

By in Kinh tế share share share share share share share share share share share share share share share share share share

Repeated warnings have been given in the last two years about the growing tendency of Vietnamese registering businesses in other countries such as Singapore and Thailand, though their production and sale activities are mostly carried out in Vietnam.

Dịch đoạn này

Trong hai năm vừa qua, đã có nhiều cảnh báo lặp đi lặp lại xu hướng ngày càng tăng của các doanh nghiệp đăng ký ở các nước khác như Singapore và Thái Lan, mặc dù hoạt động sản xuất và buôn bán của họ hầu hết được thực hiện ở Việt Nam.

[Đóng lại]

About 1,000 startups are registered every year in Vietnam

Dịch đoạn này

Khoảng 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đăng ký hàng năm ở Việt Nam

[Đóng lại]

There are no official statistics about the number of Vietnamese startups headquartered overseas. Analysts believe the number is very small compared with the number of businesses registered in Vietnam.

Dịch đoạn này

Không có số liệu thống kê chính thức về số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam có trụ sở chính ở nước ngoài. Các nhà phân tích tin rằng con số này rất nhỏ so với số doanh nghiệp đăng ký tại Việt Nam.

[Đóng lại]

According to regional investment funds, most Vietnamese register businesses in Singapore because it is easier to raise funds there. Singapore is a market with transparent information and prestigious brokerage institutions, an ideal place for investors and startups to meet.

Dịch đoạn này

Theo các quỹ đầu tư khu vực, hầu hết người Việt đăng ký kinh doanh tại Singapore do dễ dàng huy động vốn ở đó. Singapore là một thị trường có thông tin minh bạch và các tổ chức môi giới có uy tín, là nơi lý tưởng để các nhà đầu tư và những doanh nghiệp khởi nghiệp gặp nhau.

[Đóng lại]

Many global companies such as Facebook, Google and Apple have set up branches to oversee the companies’ South East Asian markets.

Dịch đoạn này

Nhiều công ty toàn cầu như Facebook, Google và Apple đã thành lập các chi nhánh để giám sát các công ty trong thị trường Đông Nam Á.

[Đóng lại]

Hoang Duc Trung, director of DFJ managed by VinaCapital, confirmed that most of the startups the fund has invested in have registered their business in Singapore.

Dịch đoạn này

Hoàng Đức Trung, Giám đốc DFJ do VinaCapital quản lý xác nhận rằng phần lớn các doanh nghiệp khởi nghiệp đầu tư vốn đã đăng ký kinh doanh tại Singapore.

[Đóng lại]

“It is easier to register intellectual property protection in Singapore. It is also easier to approach investment funds in Singapore. And the startups set up in Singapore have higher valuations than startups in Vietnam,” Trung explained.

Dịch đoạn này

“Dễ dàng đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Singapore. Đồng thời việc tiếp cận các quỹ đầu tư ở Singapore cũng dễ dàng hơn. Và những doanh nghiệp khởi nghiệp ở Singapore có giá trị cao hơn các doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam “, ông Trung giải thích.

[Đóng lại]

Ho Trong Lai from the US-based Waterstone Partners, a consultancy firm, commented that Singapore is a mature market, where startups find it easy to join different business fields.

Dịch đoạn này

Ông Hồ Trọng Lai, một công ty tư vấn Waterstone Partners ở Mỹ, nhận xét rằng Singapore là một thị trường đầy tiềm năng, nơi những doanh nghiệp khởi nghiệp rất dễ dàng tham gia vào các lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

[Đóng lại]

Singapore has many technology and service startups, but Thailand and Cambodia have more startups in the fields of agriculture and farm produce processing. This is not only because the soil and climate in some areas in Cambodia are favorable for rice cultivation, but also because Cambodian farmers strictly follow the cultivation process.

Dịch đoạn này

Singapore có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ và dịch vụ, nhưng Thái Lan và Campuchia có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp hơn trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến nông sản. Điều này không chỉ vì đất đai và khí hậu ở một số khu vực ở Campuchia rất thuận lợi cho việc canh tác lúa gạo mà còn bởi vì nông dân Campuchia thực hiện theo đúng tiến trình canh tác.

[Đóng lại]

Le Ngoc Thao said she had bought tens of hectares of land in a rural area not far from Bangkok to grow organic dragon fruit and pepper.

Dịch đoạn này

Lê Ngọc Thảo cho biết, cô đã mua hàng chục hecta đất ở một vùng nông thôn không xa Bangkok để trồng thanh long hữu cơ và tiêu.

[Đóng lại]

“Vietnam-sourced exports these days face many technical barriers, while products with Thailand labels can go for better prices,” Thao said, explaining why she doesn’t continue to farm in Tien Giang province.

Dịch đoạn này

“Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam hiện nay đang phải đối mặt với nhiều rào cản kỹ thuật, trong khi các sản phẩm có nhãn hiệu của Thái Lan có thể giá tốt hơn”, Thảo cho biết thêm lý do cô không tiếp tục làm nông ở Tiền Giang.

[Đóng lại]

The growing tendency of startups going overseas has raised concerns about the lack of qualified businesspeople for coming generations.

Dịch đoạn này

Xu hướng ngày càng tăng của các doanh nghiệp khởi nghiệp ra nước ngoài đã làm dấy lên lo ngại về việc thiếu các doanh nhân đủ năng lực cho các thế hệ tiếp theo.

[Đóng lại]

A report from the Ministry of Information and Communication (MIC) released in 2016 showed that about 1,000 startups are registered every year in Vietnam. However, only 10 percent of them now exist.

Dịch đoạn này

Một báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC) được công bố năm 2016 cho thấy khoảng 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đã đăng ký hàng năm tại Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ có 10% trong số đó tồn tại.

[Đóng lại]

 

Source: english.vietnamnet.vn

Recommended posts