These 7 Numbers Show How Global Poverty Remains A Huge Problem

7 con số này cho thấy nghèo đói toàn cầu vẫn còn là một vấn nạn lớn

By in Thế giới share share share share share share share share share share share share share share share share share share

Nearly 800 million people live on less than $1.90 a day.

Dịch đoạn này

Gần 800 triệu người sống với mức dưới 1,90 USD (dưới 43.000 đồng) một ngày.

[Đóng lại]

More than 1 billion people escaped the grind of extreme poverty – defined as living on less than $1.90 a day – between 1990 and 2013. But despite the gains, the world remains a long way from eradicating poverty altogether, especially in sub-Saharan Africa, where large numbers of people continue to languish in extreme poverty with no safety net.

Dịch đoạn này

Hơn một tỷ người đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng đói nghèo – được định nghĩa là sống dưới mức 1,90 USD một ngày – từ năm 1990 đến năm 2013. Tuy nhiên, mặc cho đạt được những thành tựu này, thế giới vẫn còn một chặng đường rất dài nữa để xóa bỏ nghèo đói, đặc biệt là ở Châu Phi hạ Sahara, nơi có một số lượng lớn người dân vẫn còn đang tiếp tục suy tàn trong đói nghèo cùng cực mà không hề có sự bảo vệ.

[Đóng lại]

To mark Tuesday’s International Day for the Eradication of Poverty, which calls on people to connect with the poorest and build alliances for action, here are nine statistics that give a snapshot of the global poverty problem.

Dịch đoạn này

Để đánh dấu ngày Quốc tế Xóa đói Giảm nghèo, ngày kêu gọi mọi người kết nối với những người khốn khó nhất và xây dựng liên minh để hành động, đây là 9 số liệu thống kê cho thấy vấn nạn đói nghèo toàn cầu.

[Đóng lại]

767 million

The number of people who live in extreme poverty around the world, on less than $1.90 a day. While still a huge number, it represents a large reduction from the 1.85 billion people who lived below the international poverty line in 1990.

Dịch đoạn này

767 triệu Số người sống trong cảnh đói nghèo cùng cực trên toàn thế giới, dưới mức 1,90 USD một ngày. Mặc dù vẫn là một con số khổng lồ, nhưng đã thể hiện một sự sụt giảm đáng kể từ 1,85 tỷ người sống dưới chuẩn nghèo quốc tế vào năm 1990.

[Đóng lại]

19.5 percent

Children are disproportionately affected by poverty. In 2013, 19.5 percent of children in developing countries were living in extremely poor households, compared to 9.2 percent for adults, according to a UNICEF and World Bank study.

Dịch đoạn này

19,5 phần trăm Trẻ em bị ảnh hưởng một cách không cân xứng bởi đói nghèo. Theo nghiên cứu của UNICEF và Ngân hàng Thế giới, vào năm 2013, 19,5% trẻ em ở các nước đang phát triển đang sống trong các hộ gia đình cực kỳ nghèo, so với 9,2% ở người lớn.

[Đóng lại]

389 million

The number of people in sub-Saharan Africa who live in extreme poverty. The region is home to half of the world’s poorest people.

Dịch đoạn này

389 triệu Số người ở vùng Châu Phi hạ Sahara sống trong cảnh đói nghèo cùng cực. Khu vực này có tới một nửa số người nghèo nhất thế giới.

[Đóng lại]

$656

The gross domestic product per capita in the Central African Republic, which is the poorest country in the world based on GDP and taking into account the cost of living, according research from Global Finance Magazine. This figure compares to $129,726, which is the GDP per capita for the world’s richest country, Qatar.

Dịch đoạn này

656 USD Theo báo cáo của tạp chí Global Finance, tổng sản phẩm quốc nội trên đầu người ở Cộng hòa Trung Phi, nước nghèo nhất trên thế giới dựa trên GDP và tính đến chi phí sinh hoạt. Con số này so với 129.726 USD, tức là GDP bình quân đầu người của quốc gia giàu có nhất thế giới, Qatar.

[Đóng lại]

8

Just eight men own the same amount of wealth as the 3.6 billion people who make up the poorest half of the world, according to an Oxfam report released earlier this year.

Dịch đoạn này

8 Theo báo cáo của Oxfam đưa ra hồi đầu năm nay, chỉ 8 người là đã nắm giữ khối tài sản bằng với số tài sản của 3,6 tỷ người nghèo nhất (một nửa dân số thế giới) gộp lại.

[Đóng lại]

20 percent

If policymakers focused on tackling mental illness instead of only focusing on eliminating poverty, global misery levels could decrease by 20 percent, according to a London School of Economics study. Reducing poverty is therefore not the only key to happiness.

Dịch đoạn này

20 phần trăm Nếu các nhà hoạch định chính sách tập trung vào việc giải quyết các bệnh về tinh thần thay vì chỉ tập trung vào việc xóa đói giảm nghèo thì mức độ đói nghèo toàn cầu có thể giảm 20%, theo một nghiên cứu của Trường Kinh tế London. Xóa đói giảm nghèo không phải là chìa khóa duy nhất để đạt được hạnh phúc.

[Đóng lại]

2030

The U.N.’s sustainable development goals commit to ending global poverty in all its forms by 2030. However, the latest progress report said the pace of change needs to be much faster if that target is to be met.

Dịch đoạn này

2030 Mục tiêu phát triển bền vững của U.N. cam kết chấm dứt đói nghèo toàn cầu bằng mọi hình thức vào năm 2030. Tuy nhiên, báo cáo tiến độ mới nhất cho biết tốc độ thay đổi cần phải nhanh hơn nhiều nếu muốn đáp ứng được mục tiêu đó.

[Đóng lại]
Recommended posts