500 CANADIAN DOCTORS PROTEST PAY RAISES BECAUSE THEY ALREADY MAKE TOO MUCH MONEY

500 bác sỹ tại Canada phản đối việc tăng lương vì họ vốn dĩ đã kiếm được quá nhiều tiền

By in Thế giới share share share share share share share share share share share share share share share share share share

Hundreds of Canadian doctors, medical specialists and residents, as well as medical students, have signed a petition protesting their own pay raises, instead asking that the money be reallocated to help nurses and patients in need.

Dịch đoạn này

Hàng trăm bác sĩ, chuyên gia y tế và thực tập sinh, cũng như sinh viên y khoa Canada, đã ký một bản kiến ​​nghị phản đối việc tăng lương cho họ, thay vào đó yêu cầu số tiền đó được tái phân bổ để giúp đỡ các y tá và bệnh nhân đang cần.

[Đóng lại]

“We, Quebec doctors who believe in a strong public system, oppose the recent salary increases negotiated by our medical federations,” reads the letter, originally posted in French, the official language in the Canadian province.

Dịch đoạn này

“Chúng tôi, các bác sĩ Quebec tin tưởng vào một hệ thống công cộng mạnh mẽ, phản đối việc tăng lương gần đây do các liên đoàn y tế của chúng tôi thương nghị”, trích từ lá thư, ban đầu được đăng bằng tiếng Pháp, ngôn ngữ chính thức ở tỉnh này của Canada.

[Đóng lại]

More than 700 people have added their names to the petition since it was published on February 25. As of Tuesday, at least 213 general practitioners, 184 specialists, 149 resident medical doctors and 162 medical students had signed the petition, according to CNBC.

Dịch đoạn này

Theo CNBC, hơn 700 người đã thêm tên của họ vào đơn kiến nghị kể từ khi nó được công bố vào ngày 25 tháng 2. Tính đến hôm thứ Ba, có ít nhất 213 bác sĩ gia đình, 184 bác sĩ chuyên khoa, 149 thực tập sinh và 162 sinh viên y khoa đã ký vào bản kiến ​​nghị.

[Đóng lại]

The doctors took umbrage with the pay bumps while nurses and clerks were over overburdened and patients faced declining services because of budget cuts to the public health care system.

Dịch đoạn này

Các bác sĩ đã cảm thấy bất bình với việc tăng lương trong khi y tá và nhân viên đã làm việc quá sức và các bệnh nhân phải đối mặt với việc giảm dịch vụ vì cắt giảm ngân sách đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe công cộng.

[Đóng lại]

“These increases are all the more shocking because our nurses, clerks and other professionals face very difficult working conditions, while our patients live with the lack of access to required services because of the drastic cuts in recent years and the centralization of power in the Ministry of Health,” the letter said. “The only thing that seems to be immune to the cuts is our remuneration.”

Dịch đoạn này

“Việc tăng thêm tiền được trả này càng gây sốc hơn vì các y tá, nhân viên y tế và các chuyên gia khác của chúng tôi phải đối mặt với những điều kiện làm việc rất khó khăn, trong khi bệnh nhân của chúng tôi sống thiếu sự tiếp cận với các dịch vụ bắt buộc vì những cắt giảm mạnh mẽ trong những năm gần đây và việc tập trung quyền lực ở Bộ của Y tế, ” lá thư bày tỏ. “Điều duy nhất có vẻ như không bị ảnh hưởng bởi sự cắt giảm này là khoản thu nhập của chúng tôi.”

[Đóng lại]

Doctors in Canada are protesting a pay raise because they would rather that money be reallocated to help nurses, clerks and needy patients.

Dịch đoạn này

Các bác sĩ tại Canada đang phản đối việc tăng lương vì họ muốn số tiền này được nhường lại để giúp y tá, nhân viên và bệnh nhân nghèo.

[Đóng lại]

“We, Quebec doctors, are asking that the salary increases granted to physicians be canceled and that the resources of the system be better distributed for the good of the health care workers and to provide health services worthy to the people of Quebec,” the letter said.

Dịch đoạn này

“Chúng tôi, các bác sĩ ở Quebec, yêu cầu việc tăng mức lương lên cho các bác sĩ bị hủy bỏ và các nguồn lực của hệ thống được phân phối tốt hơn cho lợi ích của nhân viên chăm sóc sức khoẻ và cung cấp các dịch vụ y tế xứng đáng với người dân Quebec”, bức thư cho biết.

[Đóng lại]

Canada offers “universal coverage for medically necessary health care services provided on the basis of need, rather than the ability to pay,” according to the government’s website.

Dịch đoạn này

Theo trang web của chính phủ, Canada cung cấp “bảo hiểm phổ cập cho các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cần thiết về y khoa được cung cấp trên cơ sở nhu cầu cần thiết chứ không phải khả năng chi trả”.

[Đóng lại]

“We believe that there is a way to redistribute the resources of the Quebec health system to promote the health of the population and meet the needs of patients without pushing workers to the end,” the doctors wrote.

Dịch đoạn này

Các bác sĩ đã viết: “Chúng tôi tin rằng có một cách phân phối lại các nguồn lực của hệ thống y tế Quebec để thúc đẩy sức khoẻ của dân cư và đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân mà không đẩy người lao động vào đường cùng.”

[Đóng lại]

The average Canadian physician in 2016 earned some $260,924, according to a September 2017 report from the Canadian Institute for Health Information.

Dịch đoạn này

Theo một báo cáo tháng 9 năm 2017 của Viện thông tin Y tế Canada, vào năm 2016 một bác sĩ Canada trung bình kiếm được 260.924 đô la.

[Đóng lại]

The institute clarified that this figure indicates gross pay and doesn’t account for each doctor’s overhead, it said in a statement to CNBC.

Dịch đoạn này

Viện đã làm rõ rằng con số này cho biết tổng số thu nhập và không tính đến chi tiêu của mỗi bác sĩ, theo một tuyên bố của CNBC.

[Đóng lại]

The group that published the February 25 petition, Médecins Québécois Pour le Régime (MQRP), also authored a February 17 letter opposing $500 million in pay increases for specialist doctors, calling the increase raises “indecent.”

Dịch đoạn này

Nhóm bác sĩ này đưa ra kiến ​​nghị vào ngày 25 tháng 2, Médecins Québécois Pour le Régime (MQRP), cũng là tác giả của một lá thư ngày 17 tháng 2 chống lại việc chi 500 triệu đô la để tăng lương cho các bác sĩ chuyên khoa, được gọi là việc tăng “không đứng đắn”.

[Đóng lại]

The latest letter comes after nurses held sit-ins to protest their working conditions. On February 1, the group of doctors published a letter of solidarity supporting their colleagues.

Dịch đoạn này

Lá thư mới nhất được viết sau khi các y tá tổ chức buổi biểu tình ngồi để phản đối điều kiện làm việc của họ. Vào ngày 1 tháng 2, nhóm bác sĩ xuất bản một lá thư liên quan ủng hộ đồng nghiệp của họ.

[Đóng lại]

“The subject of nurses’ work overload is at the heart of the news following the ‘sit-ins,’” MQRP wrote. “MQRP joins its voices to those of nurses to denounce this unacceptable situation, which affects the quality of care for the Quebec population and weakens our public health system.”

Dịch đoạn này

MQRP viết:” Chủ đề của quá trình làm việc của các y tá là trọng tâm của tin tức theo sau các cuộc “biểu tình ngồi. MQRP tham gia tiếng nói của họ với những người y tá để tố cáo tình trạng không thể chấp nhận này, thứ gây ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc người dân Quebec và làm suy yếu hệ thống y tế công cộng của chúng tôi”.

[Đóng lại]

“We also wish to remind the government that the current situation is far from normal or inevitable and is largely caused by the cuts it has imposed on the public network,” the group wrote.

Dịch đoạn này

“Chúng tôi cũng muốn nhắc nhở chính phủ rằng tình hình hiện tại còn lâu mới là điều bình thường hoặc không thể tránh khỏi và phần lớn là do những cắt giảm nó đã gây ra trên mạng lưới công cộng”, nhóm nghiên cứu viết.

[Đóng lại]
Recommended posts