HCM City sets strict rules for foreign English teachers

TP.HCM đặt ra những quy định nghiêm ngặt đối với giáo viên tiếng Anh người nước ngoài

By in Giáo dục share share share share share share share share share share share share share share share share share share

The authorities in HCM City have set up a number of rules for foreign English teachers including banning pupils from adopting English names.

Dịch đoạn này

Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã đặt ra một số quy định đối với giáo viên tiếng Anh người nước ngoài, trong đó bao gồm việc cấm học sinh chọn tên gọi bằng tiếng Anh.

Filipino teachers taking an exam for English teaching positions in Vietnam.

Dịch

Các giáo viên Phi-líp-pin tham dự kỳ thi tuyển cho các vị trí giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam.

The Department of Education and Training has issued the set of rules in the primary school English guidelines during 2017-2018 school year.

Dịch đoạn này

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các quy định trong hướng dẫn tiếng Anh tiểu học năm học 2017-2018.

Foreign teachers are banned from using audiovisual equipment. They must only use teaching materials approved by the ministry and city department of education and training.

Dịch đoạn này

Giáo viên người nước ngoài bị cấm sử dụng thiết bị nghe nhìn. Họ chỉ được sử dụng các tài liệu giảng dạy được Bộ Giáo dục và Sở Giáo dục thành phố phê duyệt.

In addition, the teachers are banned from giving Vietnamese pupils English names. In order to make the lesson more effective, another local English teacher must also attend the class to support the foreign teacher, interpreting orders and lecture for pupils.

Dịch đoạn này

Ngoài ra, giáo viên còn bị cấm đặt tên tiếng Anh cho học sinh Việt Nam. Để làm cho bài học hiệu quả hơn, giáo viên tiếng Anh trong nước cũng phải tham gia lớp học để hỗ trợ giáo viên người nước ngoài, giải thích các yêu cầu và bài giảng cho học sinh.

Foreign and local teachers will jointly teach one or two classes a week. Foreign teachers are encouraged to participate in extra activities at schools by request of the school head.

Dịch đoạn này

Các giáo viên người nước ngoài và giáo viên trong nước sẽ cùng nhau dạy một hoặc hai lớp mỗi tuần. Các giáo viên người nước ngoài được khuyến khích tham gia các hoạt động ngoại khóa tại trường học theo yêu cầu của hiệu trưởng.

Schools that use their own funds to use audiovisual equipment and teaching software in class should have a diversity of software instead of using only one product for all kinds of English programme.

Dịch đoạn này

Các trường học mà dùng quỹ riêng để sử dụng thiết bị nghe nhìn và phần mềm giảng dạy trong lớp học thì nên có nhiều phần mềm đa dạng thay vì chỉ sử dụng một sản phẩm cho tất cả các loại chương trình tiếng Anh.

Recommended posts